Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

Do pobrania  str.1,   str.2

Zarzadzenie  w sprawie  powołania Inspektora Danych Osobowych

Do pobrania

Zarzadzenie w sprawie wdrozenia dokumentacji Ochrony Danych Osobowych

Do pobrania

Zarzadzenie w sprawie monitorinku  wizyjnego

Do pobrania   str1, str2 , str 3
 

 

KLAUZULA – przestrzeń publiczna

         Podczas spotkań /konferencji/uroczystości/konkursów/zawodów/koncertów itp. imprez, będą wykonywane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również i inne dane osobowe. Udział w nich jest równoznaczny z wyrażeniem dobrowolnej zgody, na przetwarzanie przez Publiczną Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Żytnie, ul. Ogrodowa 16, 97-532 Żytno, danych osobowych wizerunkowych uczestnika, a także ewentualnie innych danych osobowych, w celu rozpowszechnianiu informacji o działaniach Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żytnie w przestrzeni publicznej i w mediach.

Do pobrania

KLAUZULA  INFORMACYJNA

do pobrania

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa im H. Sienkiewicza  w Żytnie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły   z siedzibą: 97-532 Żytno, ul. Ogrodowa 16
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu:

         a) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 o                 systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO                              (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

         b)  zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły na podstawie art.6 ust.1 lit.a                   RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub             większej liczbie określonych celów).   

       4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na                           podstawie przepisów prawa np. organ sprawujący nadzór pedagogiczny, OKE czy organ prowadzący

5.  Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia;

6. Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, uczniowie mają  prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO)

7. Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi,uczniowie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO);

8)  Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jest wymogiem ustawowym, a w przypadku informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły jest dobrowolne

Żytno , dnia 25.05.2018 r.                                                                                                                                                                          Administrator Danych Osobowych

Wtorek, 14 Lipca 2020

MEN

EDU

EDUSEK

SIEC

BIP